Cymru

Croeso i Gwerin y Coed, The Woodcraft Folk in Wales. Nod Gwerin y Coed yw creu perthynas agos rhwng holl grwpiau Cymru a darparu cefnogaeth ar eu cyfer. Mae pawb yng Nghymru yn dod at eu gilydd yng Nghynulliad Blynyddol Gwerin yn flynyddol i drafod materion pwysig ac i gael llawer o hwyl. Mae'r grwpiau hefyd yn casglu at eu gilydd ar gyfer gwersylloedd ac ar gyfer digwyddiadau eraill fel yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae Cymreictod yn rhan anatod o Werin y Coed ond rydym hefyd yn cynnal perthynas agos gyda Woodcraft Folk Lloegr a Woodcraft Folk yr Alban gan ein bod i gyd yn rhannu'r un ymrwymiad i werthoedd cydweithredol a chymdeithasol.


Welcome to Gwerin y Coed, The Woodcraft Folk in Wales. The aim of Gwerin y Coed is to create a close relationship and provide support for all the groups in Wales. We have our own Welsh Council that decides what happens in Wales and our own Annual Gathering. The groups gather together for camps and for other events such as the National Eisteddfod. Gwerin y Coed has a strong Welsh flavour but still maintains a close relationship with the English and Scottish Woodcraft Folk as we all share the same commitment to co-operative and social values.

Mae Gwerin y Coed yn cynnwys grwpiau o bob cwr o Gymru o Sir Benfro i Benarth ac o Fethesda i Brenig yn Sir Ddinbych. Mae yna ardaloedd lle mae Gwerin wedi hen sefydlu fel Machynlleth sydd â grwpiau'n ymestyn o 5 i 21 oed. Yna mae grwpiau mwy newydd fel Penrhyndeudraeth gydag un grŵp mawr o blant ifanc a fydd hefyd yn aros gyda'r mudiad tan eu bod yn 21 oed. Mae grwpiau newydd yn dechrau'n rheolaidd; grwp Penrhyn Gŵyr a Rhiwlas yn Eryri yw aelodau mwyaf newydd teulu Gwerin. Am ragor o wybodaeth am ddechrau grŵp newydd neu i ddod o hyd i grŵp yn eich ardal chi, cysylltwch â swyddfa Cymru yn Llanfrothen ar 08454589560/ 01766772788 neu info@gwerin.org.


Gwerin y Coed has groups from the 4 corners of Wales from Pembrokeshire to Penarth and from Bethesda to Brenig in Denbighshire. There are well established districts like Machynlleth that have groups spanning from Woodchips to DFs. Then there are newer groups like Penrhyndeudraeth with one big Elfin group that will hopefully go on to become Venturers and DFs. New groups start up regularly; Gower and in Rhiwlas in Snowdonia are the newest members to the Gwerin family. For further information about starting a new group or finding a group in your area contact the Welsh office in Llanfrothen on 08454589560/01766772788 or info@gwerin.org.


Yn Gwerin y Coed rydym yn ymfalchïo yn ein hunaniaeth Gymreig sydd wedi cyd-daro â'r cyfleoedd mae llywodraeth ddatganoledig wedi rhoi i ni. Rydym wedi llwyddo i gael cyllid i gyflogi staff am y 10 mlynedd diwethaf ac rydym wedi canolbwyntio ar waith prosiect sydd wedi datblygu ymateb ieuenctid at newid hinsawdd a fe aeth un prosiect â ni yr holl ffordd i Libya yn 2005.


In Gwerin y Coed we pride ourselves in our Welsh identity which has coincided with the opportunities that a devolved government has given us. We've been able to access funding to employ staff and for the last 10 years we have focussed on project work that has developed a youth led response to climate change and took us all the way to Libya in 2005.


Ers 2008 mae'r rhan fwyaf o aelodau Cyngor Cymru o dan 25 oed. Mae etholiadau ar gyfer y cyngor yn cymryd lle yng Nghynulliad Blynyddol Gwerin. Yno mae cyfeiriad polisiau Gwerin yn cael eu ddatblygu, mae hyfforddiant yn cael ei gynnig i'r aelodau, mae pawb yn rhannu eu profiadau o'r flwyddyn a aeth heibio, a mae pawb yn cael digonedd o hwyl.


Since 2008 the majority of our elected members to Welsh Council are under 25 year olds. Elections take place at our Gwerin Annual Gathering where policy direction is developed, training and experiences shared, and an abundance of good time, 'hwyl' is guaranteed.


I fenthyg adnodd neu am fwy o wybodaeth ewch i www.gwerin.org.

Borrow a resource, check out some of what we're about at www.gwerin.org.